Kitmaster Model Railways

 

Coaches 

Pullman Kitchen Car No. 32

 

 

 

Moulding Detail